Ciljevi projekta

O1) Okolišni ciljevi:

U kontekstu EU direktive citirane u projektnom prijedlogu, I-SharE LIFE će demonstrirati inovativni model dijeljenja električnih automobila usmjeren na zagađenje i emisije stakleničkih plinova cestovnog prometa te na smanjenje zagađivača i ublažavanje emisija stakleničkih plinova u malim i srednjim urbanim sredinama (između 35.000 i 115.000 stanovnika). Pogledajte priložene dokumente „Indikatori učinka“ i povezani Metodološki Okvir.

O2) Ciljevi preuzimanja tržišta:

Predviđanja svjetskog tržišta dijeljenih automobila kreću se između 4 i 7 mlrd. američkih dolara u 2020. Europa se smatra najvećim tržištem sa predviđenom vrijednosti od 2.1. mlrd. Američkih dolara u 2021. Trenutno tržište u Sjedinjenim Državama, Europi i Aziji i Pacifiku je procijenjeno na 0,65-1 mlrd. Eura u 2015. sa europskim udjelom od 61% u članstvima za dijeljene automobile diljem svijeta i 66% u broju puštenih vozila, što čini oko 400 milijuna eura. Očekuje se kako će se tržište dijeljenih automobila povećati četiri puta u godinama od 2016. do 2020., a do 2024. se procjenjuje povećanje godišnje stopa rasta do 35%. I-SharE LIFE poslovni i marketinški plan imaju za cilj potpomoći preuzimanju tržišta u malim i srednjim urbanim područjima, neočito tržište usluga dijeljenih automobila.

O3) Demonstracijski ciljevi:

I-SharE LIFE je usmjeren na demonstriranje tehnološke i ekonomske isplativosti modela usluga dijeljenih električnih automobila osmišljenih za manja urbana područja Lombardije i Hrvatske, s ciljem pomaganja povećanog prihvaćanja dijeljene i električne mobilnosti u različitim urbanim kontekstima. I-SharE LIFE uključuje specifičnu održivost te mogućnost repliciranja i prenošenja Aktivnosti, čime se nastoji zajamčiti ekonomska isplativost u 5 demonstracijskih područja i repliciranja u daljnja 34 područja.

O4) Komunikacijski ciljevi:

I-SharE LIFE nastoji povećati svijesti o mogućnostima vezanima za usluge dijeljenih električnih automobila kako bi generirala interes u projektnim područjima, u poduzećima i u javnosti na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Raznolika komunikacija , diseminacija i networking aktivnosti doprinijeti će komunikaciji projekta na većoj razini. Demonstracija ekonomske isplativosti, uključivanjem beta testera i proces zajedničkog dizajna (co-design) kojima se namjeravaju uključiti svi bitni dionici i pomoću kojih se nastoji prijeći preko prepreka u ponašanju te postići promjena u ponašanju.